Kas jāzina SIA dibinātājam

1) SIA dibinātāju loks un skaits.

Mazkapitāla SIA, ar pamatkapitālu no 1 euro līdz 2'799 euro, dibinātāji var būt tikai fiziskās personas un dibinātāju skaits nevar pārsniegt 5 dibinātājus. Mazkapitāla SIA var dibināt gan Latvijas iedzīvotāji (rezidenti), gan ārvalstu iedzīvotāji (nerezidenti).

SIA ar pamatkapitālu no 2'800 euro un lielāku, dibinātāju loks un skaits nav ierobežots. SIA dibināt var fiziskās un juridiskās personas, kā arī personālsabiedrības, kas var būt gan rezidenti, gan nerezidenti.

2) SIA firma (nosaukums). SIA firmai skaidri un noteikti jāatšķiras no citām komercreģistrā vai citos reģistros ierakstītām vai ierakstīšanai pieteiktām firmām (nosaukumiem). Par atšķirības zīmēm netiek uzskatītas atstarpes un pieturzīmes starp  firmā (nosaukumā) lietotajiem burtiem, cipariem vai lielo un mazo burtu lietošana;

3) SIA pamatkapitāls. Komerclikumā šobrīd ir regulēti divi iespējamie SIA pamatkapitāla lielumi: 1) no 1 līdz 2'799 euro; un 2) no 2'800 euro un lielāks. SIA, kurai pamatkapitāls ir no 1 euro līdz 2'799 euro ir mazāki dibināšanas izdevumi, tomēr šādu SIA drīkst dibināt tikai fiziskās personas, kā arī ir noteikti citi ierobežojumi;

4) SIA pārvaldes institūcija un tās locekļu pārstāvības tiesības. SIA dibinātājiem ir jānosaka no cik valdes locekļiem sastāvēs sabiedrības valde un jānosaka SIA statūtos to pārstāvības tiesības (kopīgas vai katram atsevišķi). Nepieciešamības gadījumā jaieceļ padomi;

5) SIA juridiskā adrese. SIA dibinātājiem jānosaka SIA juridiskā adrese - jeb SIA valdes atrašanās vieta. Paziņojumu par SIA juridisko adresi paraksta SIA valde. Lai SIA juridisko adresi varētu reģistrēt komercreģistrā, no nekustamā īpašuma īpašnieka ir jāsaņem rakstiska piekrišana.