Degvielas licence

Degvielas vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību var veikt komersants, kurš ir saņēmis degvielas licenci vairumtirdzniecībai vai mazumtirdzniecībai. Degvielas licenci izsniedz Valsts ieņēmumu dienesta akcīzes preču pārvalde. Komercdarbībai ar nefasēto degvielu degvielas licencē norādītajā darbības vietā esošā vienotā tehnoloģiskā sistēma (tvertnes, ar tām savienotie cauruļvadi, sūkņi, kā arī izsniegšanas un saņemšanas tehnoloģiskās iekārtas) var būt tikai viena komersanta lietošanā. Vienam komersantam izsniegtajā degvielas licencē apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar nefasēto degvielu un degvielas vairumtirdzniecībai ar nefasēto degvielu nedrīkst norādīt vienas un tās pašas tvertnes. INLAW International legal services speciālisti noformēs visus nepieciešamos dokumentus, kā arī pārstāvēs Jūsu intereses Valsts ieņēmumu dienestā, lai Jūs pēc iespējas ātrāk varētu saņemt degvielas licenci un uzsākt savu biznesu.

Licences noformēšanai nepieciešamie
dokumenti

Licences noformēšanai nepieciešamais laiks

Valsts nodevas apmērs

Mūsu komisijas apmērs

Kopējie izdevumi

1) attiecīgi aizpildīts iesniegums;

2) dokumenta kopija, kas apliecina iesniegumā deklarētās ziņas par  pieteiktās darbības vietas metroloģiskā nodrošinājuma esību un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām;

3) komercdarbībai izmantojamo vietu lietošanas tiesības apliecinošs documents, vai tā apliecināta kopija;

4) ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu apstiprināts komercdarbībai izmantojamās vietas plāns;

5) darbības vietas teritorijas plāns, kurā norādītas darbības vietas robežas;

6) ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apstip­rināta darbības vietas tvertņu, spiedieniekārtu kompleksa tvertņu un cauruļvadu izvietojuma shēma, kurā norādīti tvertņu vai spiedieniekārtu kompleksa tvertņu numuri un katras tvertnes vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnes nominālais tilpums atbilstoši dokumentiem, kas apliecina degvielas glabāšanas un realizācijas metroloģisko nodrošinājumu vai verificēšanas sertifikātā norādīto informāciju, (ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) komerc­darbībai ar nefasēto degvielu), kā arī cauruļvadu tilpums un iespējamie plūsmas virzieni, (ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) degvielas vairumtirdzniecībai);

7) skaidrojums par saimniecisko darījumu norisi un to finansiālo nodrošinājumu, ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) vairumtirdzniecībai;

14 dienu līdz 1 mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas  dienas;

1) degvielas vairumtirdzniecības licence - 284,- euro par katru tirdzniecības vietu;

2) degvielas mazumtirdzniecības licence - 71,- euro par katru tirdzniecības vietu;

200,- euro;

1) degvielas vairumtirdzniecības licence - 484,- euro par katru tirdzniecības vietu;

2) degvielas degvielas mazumtirdzniecības licence - 271,- euro par katru tirdzniecības vietu;

Lai pasūtītu degvielas licenci sazinieties ar mūsu speciālistu pa tālruni, vai piesakiet pakalpojumu e-pastā, vai nāciet pieteikt pakalpojumu pie mums uz biroju.